Switch to English Overschakelen naar Nederlands

Wat zijn A340GC en libGC

De Glass Cockpit Library (libGC) is ontwikkeld voor het Open Source project Airbus A340 Glass Cockpit (a340gc). Het a340gc project maakt deel uit van het Airbus A340 simulator project van de IRADIS stichting. Het doel van libGC en a340gc is het ontwikkelen van een raamwerk voor het bouwen van een glass cockpit.

Curretly both A340GC and libGC are not developed any further at the moment. Its main developer and maintainer is currently too busy with other parts of the IRADIS A340 simulator, other projects, server maintenace, work, and home renovation, to be able to contribute to the development of A340GC and libGC. This does not mean that A340GC or libGC is dead, only that new releases of A340GC and libGC are delayed. See our news page on upcomming features.

Zowel A340GC als libGC worden momenteel niet verder ontwikkeld of onderhouden. Dit omdat de hoofdontwikkelaar en projectcoordinator het momenteel te druk heeft met andere delen van de IRADIS A340 simulator, andere projecten, server onderhoud, werk en een verbouwing , om te programeren aan A340GC en libGC. Dit houdt niet in dat A340GC en libGC dood zijn, alleen dat de komende releases van A340GC and libGC uitgesteld zijn. Zie de nieuws pagina voor een overzicht van de komende nieuwe functies.


Waarom Open Source?

Zowel A340GC als libGC zijn Open Source en vallen onder de GNU Public License versie 2. Iedereen mag dus niet alleen de programma's gebruikeni maar ook kijken hoe deze werken, en aanpassen naar eigen wens. Mits de originele auteursrechtverklaring behouden blijft.

Waarom Open Source en niet freeware? Er zit een groot verschil tussen Open Source en freeware. Freeware is eigenlijk niet de juiste benaming voor deze categorie van software. Het zou beter gratisware kunnen heten. Het woord free afgeleidt van freedom impliceert dat het om vrije software gaat. Terwijl het alleen maar om software gaat die zonder een geldelijke vergoeding aan de auteur gebruikt mag worden.

'"Free software" is een kwestie van vrijheid, en niet van geld. Om dit concept te begrijpen moet je "free" zien als in "vrije meningsuiting," en niet als in "gratis bier." Free software is een kwestie van de vrijheid van de gebruiker om de software te gebruiken, kopieren, verspreiden, bestuderen, veranderen en te verbeteren.' -- Richard M. Stallman, Free Software Foundation, Inc.

Bij Open Source software is er weldegelijk spraken van vrijelijk te gebruiken software. Daarom is dit in feite de enige vorm van software die voldoet aan de doelstelling van het auteursrecht (copyright.)

Het auteursrecht -- al enige tijd geleden opgesteld -- is bedoeld als een maatregel ter bescherming van het werk tegen plagiaat en ter stimulering van het vervaardigen van nieuwe werken. De wetgeving omtrent het autuersrecht stamt echter uit een tijd waar het vrijwel onmogelijk is om en werk te kopiëren. En moet feitelijk voor deze tijd aangepast worden door alle bepalingen tegen het overschrijven van werken te schrappen. Deze dienen vervangen te worden door bepalingen omtrent de authenticiteit van het werk.

'Het copyright komt voort uit de achterhaalde gedachte dat er op deze planeet een te kort is, en dat bezit iets is dat je afneemt of onthoud aan een ander. Die tijd is al 25 jaar voorbij, we leven in een wereld van overvloed, en we moeten daar alleen even aan wennen en leren om de boel eerlijker te verdelen.' -- Albert Ballintijn, VPRO Radio

Tegenwoordig wordt het verouderde autuersrecht veelal misbruikt ter geldelijke zelfverrijking en het daarmee gekoppelde beperken en tegenhouden van intellectuele uitwisseling en vooruitgang. Een redelijke metafoor die gebruikt kan worden om dit aan te geven is de volgende;

'Propriety software kan vergeleken worden met het kopen van een roman waar alleen de tekst in staat: "Na het lezen van deze roman heeft U het gevoel een boek gelezen te hebben die een romantische sfeer achterlaat." Dit omdat de auteur bang was dat iemand die echte tekst leest wel eens inspiratie zou kunnen krijgen om ook een roman te gaan schrijven.'

Vele auteurs van software hebben het idee dat als men de broncode van de software beschikbaar stelt deze misbruikt zal worden door anderen. Welke daar dan mee gaan concurreren en hun het brood uit de mond zullen nemen. Wat men daarbij echter vergeet is dat de grote investering die hun zelf gedaan hebben om de software te ontwikkelen vele malen lager geweest zal zijn als men gebruik had kunnen maken van de ervaringen van derden. En dat ook Open Source software gewwon verkocht mag en kan worden. In feite is iedereen hierdoor het wiel bij elke stuk software opnieuw aan het uitvinden.

Steeds vaker proberen makers van software het steeds weer opnieuw uitvinden van het wiel te voorkomen door componenten in te kopen waarmee het eindproduct gemaakt kan worden. Onder het mom 'als je een huis gaat bouwen koop je ook stenen en ga je niet eerst zelf stenen maken.' Ergens in deze redenatie gaat het mis. Het bouwen van een huis is een fysieke inspanning en geen intellectuele zoals dit het bij software is. Als dit een goede redenatie zou zijn kan deze ook toegepast worden op andere intellectuele inspanningen als het schrijven van een boek of het maken van een schilderij.

In feite resulteert het gebruiken van ingekochte componenten in een tweedeling. Aan deze ene kant auteurs van software die niet tot nauwelijks weten wat ze aan het doen zijn. En aan de andere kant de zeer kleine groep auteurs van de componenten die alle kennis en macht hebben. Dit is een zeer kwalijke en dreigende situatie. Als een zelfde situatie ontstaat in de politieke of militaire machts verhouding van een land wordt dit vaak wel als gevaarlijk ingezien.

De reden waarvoor met ingekochte componenten gewerkt wordt is feitelijk een poging gebruik te maken van dezelfde voordelen die Open Source software biedt, zonder dat er 'vals' plagiaat risico gelopen wordt. Omdat bij Open Source software plagiaat ook strafbaar, detecteerbaar en bewijsbaar is. Het is ook zeker niet de bedoeling van Open Source software dat het werk gebruikt wordt als bron voor plagiaat.

Een totaal ander voordeel van Open Source software is de stabiliteit en kwaliteit van het product. Deze kan en zal veel hoger liggen dan dat van propriety software. Dit om de simpele reden dat anderen deze zwakkenplekken die door de auteur(s) over het hoofd gezien zijn wel zijn opmerkt. Deze zwakheden mogen door de ondekker aangepast worden en kunnen aan de auteur doorgegeven worden. Zo is de kans vele malen groter dat lekken in propriety software alleen bekend zijn bij een selecte groep die hier hun voordeel mee doen, dan dat dit het geval id bij Open Source software.

Als enige min punt kan opgemerkt worden dat voor het grote publiek de gevonden zwakkenplekken beter bekend zullen zijn bij Open Source software dan dit bekendheid zal hebben bij propriety software. Vooral omdat het vaak stilgehouden wordt door de auteur(s) welke zwakheden er in een nieuwe versie verholpen zijn. Veelal om gezichtsverlies te voorkomen. Terwijl het laten zien dat de zwakheden opgelost worden een groot vaandel heeft bij Open Source.

Kort samengevat kun je zeggen dat het huidige auteursrecht en de toepassing hiervan meer leidt tot cartel / maffia vorming dan tot de bevordering van het intellectuele niveau der mensheid in tegenstelling tot Open Source software.

Deze tekst mag door een ieder gebruikt worden mits deze bron vermelding is opgenomen.